Simulaatiopelit armeijan sotilaskoulutuksessa

Simulaatio tarkoittaa todellisuuden jäljentämistä erilaisin keinoin. Simulaation avulla luodaan mielikuvitusmaailma, jossa ihminen voi toimia samaan tapaan kuin oikeassa ympäröivässä maailmassa. Simulaatioita voidaan rakentaa fyysisesti jäljittelemään jotain todellista ympäristöä, mutta tarjoten turvallisemman tavan harjoitella ennen oikeaan ympäristöön menemistä. Esimerkiksi palomiesten koulutuksessa käytetään paljon fyysisiä simulaatioita, joissa harjoitellaan pelastus- ja sammutustehtäviä simuloiduissa olosuhteissa. Toinen vaihtoehto simulaatiolle on luoda virtuaalinen simulaatio tietokoneella. Tietokonesimulointi on huomattavan suuri toimiala, jota hyödynnetään laajasti.

Puolustusvoimat on yksi tietokonesimulaation omassa koulutuksessaan laajasti käyttöön ottanut organisaatio. Simulaatio-ohjelmien avulla voidaan jäljitellä todellisia operatiivisia taisteluskenaarioita ja kouluttaa sotilaita virtuaalisen simulaation avulla toimimaan näissä tilanteissa. Virtuaalisten simulaatioiden avulla pystytään jäljittelemään todellisia tilanteita hyvin tarkasti keinotekoisten virtuaalimaailmojen avulla.

Tietokonesimulaatioiden käyttö puolustusvoimissa on kasvussa

Simulaatioita ja erilaisten tietokonepohjaisten pelien käyttöä on lisätty sotavoimissa huomattavasti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ammattimaisesti toteutetut sotasimulaatiot ovat lyöneet itsensä lopullisesti läpi useilla sotavoimien eri alueilla. Kyse ei ole enää pelkästään lentosimulaatiosta kustannusten säästämiseksi, vaan tietokonesimulaatioilla saadaan laajaa hyötyä ja lisää tehokkuutta sotilaskoulutukseen.

Simulaatioiden ohjelmoinnissa ja graafisessa suunnittelussa on tapahtunut valtavaa kehitystä, mikä on synnyttänyt kaupallisia simulaatiopelejä, jotka ovat soveltuvia sotilaskoulutukseen. Uudenlaiset oppimisympäristöt näissä peleissä on toteutettu mukailemaan tarkkaan realismia ja grafiikka on saatu riittävän laadukkaaksi vastaamaan todellista toimintaympäristöä. Simulaatioiden käyttökohteita on tutkittu ja pilotoitu usean vuoden ajan osana varusmieskoulutusta erilaisissa tehtävissä. Pelillistetty koulutus sopii erinomaisesti nykysukupolven edustajille, jotka pelaavat erilaisia verkkopelejä säännöllisesti. Vapaa-ajalla kasinot, ajo-, urheilu-, toiminta- ja sotapelit ovat kaikille tuttuja. Useita erilaisia kaupallisia sotapelejä pelataan tottuneesti, joten hyppäys sotilaskoulutukseen tarkoitettuun simulaatiopeliin tapahtuu luontevasti osana tämän sukupolven varusmieskoulutusta ja simulaatioiden käyttö koetaan miellyttävänä oppimistapana.

Simulaation käyttö on osa toiminnallista opetusta, johon sotilaskoulutus vahvasti nojaa. Perinteisen toiminnallisen koulutuksen rinnalla virtuaalinen koulutus simulaatiopelien avulla on luonnollinen jatke sotilaskoulutuksen kehityksessä. Virtuaalinen oppiminen simulaatioiden avulla mahdollistaa sellaisten tilanteiden oppimisen ja läpikäymisen, jotka olisivat erittäin vaikeita tai suorastaan mahdottomia käytännössä toteuttaa. Tietokonesimulaatioiden kustannukset jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin fyysisten simulaatioharjoitusten toteuttaminen, joten kustannuksissakin tulee säästöä. Täyttä fyysisen koulutuksen korvaavuutta tietokonesimulaatioista ei ole tulossa, mutta osana sotilaskoulutusta tietokonesimulaatiot ovat tulleet jäädäkseen.

Kouluttajan rooli on tärkeä myös simulaatiokoulutuksessa

Tietokonesimulaation käyttö sotilaskoulutuksessa tapahtuu aivan yhtä kurinalaisesti kuin perinteinen sotilaskoulutus. Simulaation käyttö on tavoitteellista eikä viihteellistä. Kouluttajan tehtävä on laatia suunnitelma simulaation tavoitteista ja jakaa koulutettaville heidän simulaatiorooliaan vastaavat tehtävät. Simulaation päättymisen jälkeen kouluttaja käy koulutettavien kanssa harjoituksen läpi kohta kohdalta ja mahdolliset virheet ja parannuskohteet kerrotaan koulutettaville.

Kouluttajan rooliin kuuluu myös motivaation ja henkisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Simulaatioissa kouluttaja pystyy paremmin antamaan yksilöllistä palautetta kullekin koulutettavalle heidän toimintatapavalinnoistaan simulaation aikana. Tämä mahdollistaa myös paremmin yksilöidyn koulutuksen eritasoisille koulutettaville. Simulaatiota voidaan vaikeuttaa tai helpottaa pienellä vaivalla koulutuksen tekemiseksi mahdollisimman tehokkaaksi.

Simulaation käyttökohteet käytännössä

Simulaatiokoulutus on aina ollut sotilaskoulutuksen keskeinen koulutustapa ja uusien tietokonesimulaatioiden avulla siitä on tullut entistä kustannustehokkaampaa ja monipuolista. Simulaatioiden avulla pystytään mallintamaan taistelukenttiä ja kouluttamaan liikkumista tällaisella alueella. Tietokonesimulaation avulla aseiden vaikutusta pystytään havainnoimaan simulaatioympäristössä ja antamaan siten realistinen kuva erilaisten aseiden tuhovoimasta.

Erilaiset tilannemallinnukset simulaatiopelien avulla havainnollistavat opetusta tehokkaasti. Luokkahuoneissa voidaan simulaation avulla mallintaa tuleva maastoharjoitus tarkkaan ja selkeästi ennen kuin koulutettavat lähtevät maastoon harjoittelemaan oikeassa ympäristössä. Yleisiä käyttökohteita ovat panssarivaunun käytön simulointi ja tulenjohdollisten tehtävien simulointi. Simulaatioita toteutetaan toisinaan niin, että luokkahuoneen sijasta simulaatiota tekevä koulutettava onkin esimerkiksi panssarivaunun tornissa, johon on rakennettu näyttöpäätteet simulaation toteuttamiseksi. Tämä antaa koulutettavalle realistisemman käsityksen toimintaympäristöstä ennen maastoharjoituksia.

Virtual Battlespace-ohjelmisto

Suomen puolustusvoimat hyödyntää monien muiden valtioiden armeijoiden tapaan Bohemia Interactive -yrityksen kehittämää VBS- eli Virtual Battlespace simulaatio-ohjelmaa sotilaskoulutuksessa. Kyseessä ei ole yleisesti kaupallisesti saatavilla oleva simulaatiopeli, vaan armeijoille ja vastaaville organisaatioille suunnattu erittäin realistinen taistelusimulaatio-ohjelmisto. Alun perin USA:n armeijan käyttöön suunniteltu ja toteutettu simulaatiopeli on ollut myös muiden toimijoiden lisensoitavissa vuodesta 2007 alkaen. Ohjelmisto käyttävät laajasti useat NATO maat. Suomessa ohjelmistoa käytetään ainakin panssariprikaatin koulutuksessa ja reserviupseerien koulutuksessa.

Ohjelmistosta on julkaistu useita versioita. Uusimmista versioista kerrotaan lähinnä sotilasalan julkaisuissa eikä niinkään pelialan uutisissa. Samaan tapan kuin casino uutiset kertovat nettikasinoiden uutuuksista, voi VBS-ohjelmiston uusista ominaisuuksista lukea sotilaille ja ajankohtaisista armeijauutisista kiinnostuneille tarkoitetuista uutisportaaleista.

VBS-ohjelmiston avulla voidaan luoda taistelusimulaatioita itse taistelijan näkökulmasta. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus opettaa ja demonstroida laajasti erilaisia taktisia ratkaisuja luokkahuoneolosuhteissa. Pelisimulaation avulla koulutettavat voivat kokeilla erilaisia vaihtoehtoja realistisessa simulaatiossa ja arvioida tehdyn valinnan tuloksia simulaation avulla. Simulaatiota käyttäen koulutettava voi kokeilla helposti uudestaan erilaisia vaihtoehtoja ja vertailla tekemiään päätöksiä toisiinsa. Palautetta pystyy saamaan monella tasolla, sillä käytyä taistelutilannetta voi jälkikäteen tarkastella eri toimijoiden näkökulmasta tai koko taistelukentän kattavalla näkymällä.

Virtuaalisen oppimisympäristön kannalta VBS on osoittautunut hyödylliseksi välineeksi, joka nopeuttaa sotilaskoulutuksen sisäistämistä. Simulaatiopelissä korostuvat realistisuus ja vuorovaikutus. Koulutettava saa palautetta toimistaan simulaation aikana ja simulaation jälkeen kouluttajan kanssa on helppo katsoa hetki hetkeltä koulutettavan toimia simulaatiossa ja miettiä parempia ratkaisuja todellisiin tilanteisiin.

Koulutettavien sotilaiden arvioita simulaatiopelistä

Simulaation avulla taistelutilanteiden toimintamallien oppiminen on selvitysten mukaan saanut positiivisen vastaanoton ja niiden avulla tilanteita toistamalla koulutettavat sotilaat kokevat oppivansa sotilastaktiikka tehokkaasti. Maastokoulutukseen verrattuna mahdollisuus toistaa harjoituksia uudestaan ja uudestaan on koettu yhtenä kaikkein hyödyllisimpänä asiana virtuaalisessa simulaatiokoulutuksessa. Toistojen aikana koulutettavat voivat kokeilla erilaisia ratkaisuja luovasti pelkäämättä virheitä. Simulaatiossa virheistä oppimisesta on mahdollista tehdä positiivinen kokemus koulutettavan lopulta onnistuessa tehtävässään itsenäisen kokeilun avulla. Virtuaalisen simulaatiopelin käyttäminen osana sotilaskoulutusta on ehdottomasti positiivinen lisä sotilaskoulutukseen.

Viimeisimmät artikkelit

Related Stories